top of page

אירועים קרובים

מרצה:  שחר כהן, מייסד קרן לוסיד קפיטל המתמחה במניות טכנולגיה גלובליות

אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץ ושיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישה ע"פ תשקיף/דיווחים מידיים שבתוקף. המרצה או גופים מוסדיים שהוא מייעץ להם, עשויים לפעול בני"ע המוזכרים

bottom of page